Boka demo

Välkommen till Consupedia

Klimat

Problemet

Mat är en av de största anledningarna till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Enligt FN kommer ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgas som uppstår av mänsklig aktivitet från vår produktion, transport, tillredning, konsumtion och avyttring av mat.

Consupedia räknar ut en sammanlagd klimatpåverkan av produktens ingredienser.

Klimatpoängen beräknas utifrån de utsläpp av växthusgaser (CO2e/kg) som framställningen av produktens ingredienser ger upphov till enligt RISE. Alla värden symboliserar produktens totala koldioxidavtryck och baseras på data från RISE.

Poängen anges på en skala från 1–100, ju högre poäng, desto bättre för klimatet. Klimatpoängen inkluderar livsmedlens klimatpåverkan fram till och med råvarans eventuella förädling i industri. Transport från industri, via eventuell grossist, och till organisation som ska tillaga måltiden är alltså inte inkluderad. Undantag är gjorda för importerade produkter där ett klimatbidrag för en generellt antagen transport till Sverige är adderad till den totala klimatpoängen. Förpackning av livsmedlet är inte inkluderad i klimatpoängen.

När du väljer matvaror med låga CO2e-värden bidrar du till att minska vårt matsystems påverkan på klimatet. Du bidrar också till FN:s hållbarhetsmål 13 (bekämpa klimatförändringarna) och – med tanke på klimatförändringarnas grundläggande roll gällande hela planeten – i princip alla andra hållbarhetsmål också.

Hälsa

Problemet

Våra matval spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. En ohälsosam kost ökar risken att drabbas av exempelvis obesitas, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer. Sjukdomarna innebär stort lidande för de drabbade och medför en belastning för hela samhället.

Consupedia med Nutri-Score

Consupedias hälsopoäng baseras på Nutri-score som i hög grad speglar de svenska kostrekommendationerna och de nya nordiska näringsrekommendationerna. Nutri-score uppdateras allt eftersom när ny forskning tillkommer. Nutri-score förordas inom EU och av WHO och visas på förpackningar i många europeiska länder.

Innehåll i produkten som ger negativa poäng är mängden energi, socker, mättat fett och salt liksom innehåll av rött kött eller sötningsmedel. Innehåll som ger positiva poäng är mängden fiber, protein och innehåll av grönsaker, baljväxter och frukt. Hälsopoängen anges på en skala från 1–100, ju högre poäng, desto bättre för hälsan. För mer information, se: https://www.santepubliquefrance.fr/en/nutri-score

När du väljer produkter med höga hälso-värden gör du ett bra val för hälsan. Det gröna nyckelhålet, utvecklat av Livsmedelsverket, är ett annat användbart verktyg för att hitta hälsosamma livsmedel. Genom att äta mer hälsosamt ökar vi sannolikheten att få leva både längre och friskare liv. Du bidrar därmed även till FN:s hållbarhetsmål 3 (God hälsa och välbefinnande).

Vatten

Problemet

I FN:s ord: “Vatten ligger i centrum för hållbar utveckling och är avgörande för socio-ekonomisk utveckling, friska ekosystem och för människans själva överlevnad.”Det säger sig självt att vi måste använda denna kritiska resurs på rätt sätt. Enligt OECD står bevattning inom jordbruk för 70% av mänsklighetens vattenkonsumtion. Om inte det hät här hanteras rätt kan detta ha förödande effekter på miljön.

Consupedias datakälla

Beräknas av Consupedia utifrån data från Water Footprint Network, baserat på varans produktionsland och innehåll. Värdet anges på en hundragradig skala. Ju högre värde, desto mindre vattenåtgång.

När du väljer matvaror med höga poäng i den här kategorin använder din konsumtion mindre av världens vatten. Du bidrar också till flera av FN:s hållbarhetsmål såsom 2 (ingen hunger), 3 (god hälsa och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet för alla), 12 (hållbar konsumtion och produktion), 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

Problemet

Social rättvisa handlar om i vilken mån människor kan nå sin fulla potential i samhället de lever i. Det kan till exempel gälla tillgång till utbildning, arbete och vård. Ett rättvist samhälle bygger på jämlikhet och ett gemensamt ansvar för alla individers välbefinnande och möjligheter i livet. Inget samhälle i världen kan sägas vara helt rättvist och på många platser råder djupa orättvisor mellan olika delar av  befolkningen.

Consupedias datakälla

Beräknas av Consupedia utifrån produktionslandets värde i Bertelsmann-stiftelsens index för social rättvisa (Bertelsmann Stiftung Social Justice Index). Bertelsmann-stiftelsen är en oberoende tysk stiftelse vars syfte bland annat är att främja forskning och vetenskap, kultur och utbildning.  Värdet anges på en skala från 1–100. Ju högre värde, desto mer rättvist samhälle. För mer information om stiftelsen, se: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home

När du väljer matvaror med höga poäng i den här kategorin stöttar du handel med länder som aktivt arbetar för ett mer socialt rättvist samhälle. Du bidrar också till flera av FN:s hållbarhetsmål såsom 3 (god hälsa och välbefinnande), 10 (minskad ojämlikhet), 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Vill du se mer? Här finns Consupedia: