Boka demo

Välkommen till Consupedia!

Läs mer om våra hållbarhetsparametrar

Klimatpoäng

Problemet

Mat är en av de största anledningarna till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Enligt FN är kommer ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgas som uppstår av mänsklig aktivitet från vår produktion, transport, tillredning, konsumtion och avyttring av mat.

Consupedias datakälla

Beräknas av Consupedia utifrån de utsläpp av växthusgaser som framställningen av produkten ger upphov till (CO2e/kg). Värdet anges på en skala från 1–100. Ju högre värde, desto mindre klimatpåverkan.

När du väljer matvaror med höga poäng i den här kategorin bidrar du till att minska vårt matsystems påverkan på klimatet. Du bidrar också till FN:s hållbarhetsmål 13 (bekämpa klimatförändringarna) och – med tanke på klimatförändringarnas grundläggande roll gällande hela planeten – i princip alla andra hållbarhetsmål också.

Hälsa

Problemet

Våra matval spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. En ohälsosam kost ökar risken att drabbas av exempelvis obesitas, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer. Sjukdomarna innebär stort lidande för de drabbade och medför en belastning för hela samhället.

Consupedias datakälla

Hälsovärdet beräknas av Consupedia utifrån produktens Nutri-Score och anges på en skala från 1–100. Ju högre värde produkten har, desto bättre är den för hälsan.

När du väljer produkter med höga hälso-värden gör du ett bra val för hälsan. Det gröna nyckelhålet, utvecklat av Livsmedelsverket, är ett annat användbart verktyg för att hitta hälsosamma livsmedel. Genom att äta mer hälsosamt ökar vi sannolikheten att få leva både längre och friskare liv. Du bidrar därmed även till FN:s hållbarhetsmål 3 (God hälsa och välbefinnande).

Vattenfotavtryck

Problemet

I FN:s ord: “Vatten ligger i centrum för hållbar utveckling och är avgörande för socio-ekonomisk utveckling, friska ekosystem och för människans själva överlevnad.”Det säger sig självt att vi måste använda denna kritiska resurs på rätt sätt. Enligt OECD står bevattning inom jordbruk för 70% av mänsklighetens vattenkonsumtion. Om inte det hät hanteras rätt kan detta ha förödande effekter på miljön.

Consupedias datakälla

Beräknas av Consupedia utifrån data från Water Footprint Network, baserat på varans produktionsland och innehåll. Värdet anges på en hundragradig skala. Ju högre värde, desto mindre vattenåtgång.

När du väljer matvaror med höga poäng i den här kategorin använder din konsumtion mindre av världens vatten. Du bidrar också till flera av FN:s hållbarhetsmål såsom 2 (ingen hunger), 3 (god hälsa och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet för alla), 12 (hållbar konsumtion och produktion), 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

Social rättvisa

Problemet

Social rättvisa handlar om i vilken mån människor kan nå sin fulla potential i samhället de lever i. Det kan till exempel gälla tillgång till utbildning, arbete och vård. Ett rättvist samhälle bygger på jämlikhet och ett gemensamt ansvar för alla individers välbefinnande och möjligheter i livet. Inget samhälle i världen kan sägas vara helt rättvist och på många platser råder djupa orättvisor mellan olika delar av  befolkningen.

Consupedias datakälla

Beräknas av Consupedia utifrån produktionslandets värde i Bertelsmann-stiftelsens index för social rättvisa (Bertelsmann Stiftung Social Justice Index). Bertelsmann-stiftelsen är en oberoende tysk stiftelse vars syfte bland annat är att främja forskning och vetenskap, kultur och utbildning.  Värdet anges på en skala från 1–100. Ju högre värde, desto mer rättvist samhälle. För mer information om stiftelsen, se: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home

När du väljer matvaror med höga poäng i den här kategorin stöttar du handel med länder som aktivt arbetar för ett mer socialt rättvist samhälle. Du bidrar också till flera av FN:s hållbarhetsmål såsom 3 (god hälsa och välbefinnande), 10 (minskad ojämlikhet), 16 (fredliga och inkluderande samhällen).